Πρόσκληση (139560/Δ2/10-11-2022 Υ.Α. (ΑΔΑ: 9Ψ2Γ46ΜΤΛΗ-Φ94))

Πίνακας εκπ/κων Ενισχυτικής διδασκαλίας

Υ.Α. 109161/Δ2/08-09-2022 (Β ́ 4818)

  Κατανομή ειδικοτήτων - ωρών ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας

 

Υποβολή αιτήσεων  από Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022