ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  1. Αίτηση του εκπαιδευτικού για απόδοση Β΄ ειδικότητας στην οποία θα αναγράφεται ο Β΄ κλάδος τον οποίο επιθυμεί να του αποδοθεί,
  2. Δεύτερο πτυχίο,
  3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόδοσης β΄ ειδικότητας στο παρελθόν.

 

Σχετικές διατάξεις:

  1. Η παρ. 6 του άρ. 7 του ν. 3848/2010.
  2. Η υπ΄ αρ. 81504/Δ2/19-7-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης β΄ ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 21410/Δ2/29-2-2012 και 178562/Δ1/22-11-2013 Υπουργικές Αποφάσεις και ισχύει.
  3. Η υπ΄ αρ. 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, από το παράρτημα της οποίας προκύπτουν τα τυπικά προσόντα ένταξης και διορισμού κατά κλάδο και ειδικότητα.
  4. Η υπ΄ αρ. 2ΓΕ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ από το παράρτημα της οποίας προκύπτουν τα τυπικά προσόντα ένταξης και διορισμού κατά κλάδο και ειδικότητα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ.

Από Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας