Σας ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕστο ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας (Γενικής Παιδείας, ΣΜΕΑΕ, Κωφών) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1-9-2022 στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους. Αντίγραφο της ανάληψης υπηρεσίαςείναι απαραίτητο να αποσταλεί από τους ίδιους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ με την ένδειξη «Α/θμια», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 υπουργική απόφαση, θα παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, στον 4ο όροφο, στις 10:00, προκειμένου εν συνεχεία να διατεθούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.