Σχετικά με Διδακτικό ή Ερευνητικό έργο, πατήστε ΕΔΩ

Για παροχή υπηρεσιών προς το Ι.Ε.Π., πατήστε ΕΔΩ

Παρακαλούμε σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση των ανωτέρω συνημμένων διατάξεων, η ενημέρωση της υπηρεσίας μας να γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται με σαφήνεια η φύση του έργου (διδακτικό ή ερευνητικό) και εκτός των λοιπών αναφερόμενων στοιχείων  στις συνημμένες διατάξεις, να συμπεριλαμβάνεται και το εκτιμώμενο ύψος των αποδοχών.

------------------------------------------------------------------------------

Για άλλου είδους άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, ισχύουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστούν από το ΠΥΣΔΕ

 Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς που αιτούνται τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ότι η σχετική άδεια θα ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού., χωρίς τη δυνατότητα αναδρομικότητας.

Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως στην Υπηρεσία με ηλεκτρονικό τρόπο λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

 

    

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και προκειμένου να είναι δυνατή η εξέτασή τους από το αρμόδιο Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι μόνιμοι/ες, καθώς και οι αναπληρωτές/τριες κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ηλεκτρονικά, απευθείας στην ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (mail@attik.pde.sch.gr) και όχι μέσω των οικείων Διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτό, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pdeattikis.gr/index.php/pdeattikis/pde-procedures/permission-for-private-job