Σχετικά με Διδακτικό ή Ερευνητικό έργο, πατήστε ΕΔΩ

Για παροχή υπηρεσιών προς το Ι.Ε.Π., πατήστε ΕΔΩ

Προσοχή: Ενημέρωση της Δ.Δ.Ε. Δ'  Αθήνας για Διδακτικό ή Εραυνητικό έργο

  1. Η προβλεπόμενη από τον συγκεκριμένο νόμο ενημέρωση της Υπηρεσίας μας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και όχι με απλό Ενημερωτικό Σημείωμα!
  2. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς οπωσδήποτε και τα 4 στοιχεία (σωρευτικά) που προβλέπει ο νόμος για την ενημέρωση της Υπηρεσίας, δηλαδή:

Α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο,

Β) το ακριβές αντικείμενο,

Γ) τη χρονική διάρκεια και

Δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα

 Εάν λείπει έστω και ένα, από τα ανωτέρω προβλεπόμενα από το νόμο 4 στοιχεία, η Υπεύθυνη Δήλωση δε θα μπορεί να γίνει αποδεκτή και θα θεωρείται ότι η Υπηρεσία δεν ενημερώθηκε.

        Επίσης,  για λόγους διασφάλισης, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της Υπηρεσίας μας, και προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον τυχόν προβλήματα στη διαδικασία πληρωμής του παρεχόμενου έργου από τους εκάστοτε φορείς,  εκτός από την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, παρακαλούμε:

  • να προσκομίζετε επιπρόσθετα ΒΕΒΑΙΩΣΗ του φορέα (ΑΕΙ ή ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα) στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι το έργο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4957/2022 ΚΑΙ ότι ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26).

 Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, η παράλειψη ενημέρωσης  της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.

------------------------------------------------------------------------------

Για άλλου είδους άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, ισχύουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να εξεταστούν από το ΠΥΣΔΕ

 Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς που αιτούνται τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ότι η σχετική άδεια θα ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού., χωρίς τη δυνατότητα αναδρομικότητας.

Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως στην Υπηρεσία με ηλεκτρονικό τρόπο λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας.

 

    

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και προκειμένου να είναι δυνατή η εξέτασή τους από το αρμόδιο Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι μόνιμοι/ες, καθώς και οι αναπληρωτές/τριες κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ηλεκτρονικά, απευθείας στην ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (mail@attik.pde.sch.gr) και όχι μέσω των οικείων Διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτό, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pdeattikis.gr/index.php/pdeattikis/pde-procedures/permission-for-private-job