Γενικά για τον έλεγχο της πολυθεσίας, πατήστε ΕΔΩ

ΝΟΜΟΣ 1256/1982 (ΦΕΚ Α 65/31-5-1982), ΕΔΩ

Επικαιροποιημένη εγκύκλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΕΔΩ

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Πολυθεσίας: ΕΔΩ

Προσοχή :

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ασκήσει ιδιωτικό έργο όταν καταθέτουν τη Δήλωση Ν. 1256/1982, να προσκομίζουν μαζί με αυτήν κάθε εξάμηνο

βεβαίωση του φορέα σχετική με τη χρηματοδότησή του,

ΜΟΝΟ

όταν αυτό ανήκει στις παρακάτω περιπτώσεις :

α. είναι επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (άρθρα 34 και 34Α του Ν. 2682/1999).

β. είναι επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις (άρθρο 28 του Ν. 4354/2015).

γ. είναι προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος (άρθρο 28 του Ν. 4354/2015).

δ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.  (ΝΣΚ/63/2018).

ε. είναι αμιγώς αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Ν. 4354/2015, ΝΣΚ/63/2018).