Πίνακας οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οριστικός πίνακας μορίων ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά από εξέταση ενστάσεων

Έντυπο Δήλωσης για οριστική τοποθέτηση

Υποβολή Δήλωσης για οριστική τοποθέτηση από 30/06/2020 έως και 03/07/2020 στη Δ/νση ΔΕ Δ' Αθήνας