Για να δείτε τον πίνακα δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ευθύνης ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας, πατήστε εδώ

 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των

πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά  μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής

αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr/

Ενστάσεις γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59