Το 13th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (13th CIE2021), διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με την ΕΠΥ. Θα διεξαχθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 9 και 10 Οκτωβρίου 2021, με υβριδική μορφή διεξαγωγής, δηλαδή τόσο με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο όσο και εξ αποστάσεως. Τελεί δε υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Άξονες του Συνεδρίου:
- Πληροφορική στην Εκπαίδευση (Καινοτόμες προτάσεις ή/και πρακτικές στη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστήμη της Πληροφορικής καθώς και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως STEM, Physical Computing, Ρομποτική κ.ά. με ένταξη υλικού/hardware και λογισμικού/software)
- ΤΠΕ στην Εκπαίδευση - Καινοτομία (Εκπαιδευτικές Καινοτόμες προτάσεις ή/και πρακτικές με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και διεπιστημονικές προσεγγίσεις με ένταξη υλικού/hardware και λογισμικού/software)
- Ειδικός Άξονας του CIE2021: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Ψηφιακές Τεχνολογίες
Απευθύνεται:
σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές/ήτριες όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων της
τυπικής εκπαίδευσης –Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια, ΣΔΕ), Τριτοβάθμια– όσο και της μη τυπικής καθώς και της άτυπης εκπαίδευσης
Γλώσσα:
α) Άρθρων συνεδρίου, Ελληνικά/Αγγλικά, Γλώσσα παρουσιάσεων Ελληνικά (υπό όρους και Αγγλικά)
Δημοσίευση:
Τα άρθρα, μετά από κρίση α) Δημοσιεύονται στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN
β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση - διάδοση των άρθρων σας
γ) μπορούν να δημοσιευτούν σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (όροι στο δικτυακό τόπο) European Journal of Engineering Research and Science (EJERS). Μπορείτε να δείτε τις προηγούμενες εκδόσεις: 2017 , 2018 , 2019, 2020
Υποβολή άρθρων
Λεπτομέρειες υποβολής άρθρων και τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων, μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Συνεδρίου (http://events.di.ionio.gr/cie/).