Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά απόλυσης των αναπληρωτών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΠΔΕ και ΠΔΕ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ, θα σταλούν στα mail τους από 30/6/2023 και του ΤΑΚΤΙΚΟΥ από 3/7/2023.

Τμ. Γ' Προσωπικού