ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 04-07-2023 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ, ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Σε συνέχεια του εγγράφου του e-ΕΦΚΑ με θέμα  "ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ", σας ενημερώνουμε για την αλλαγή των εντύπων αιτήσεων υποψηφίων συνταξιούχων δημοσίου, α) λόγω παραίτησης-ανικανότηας και β) μελών οικογένειας λόγω θανάτου στην υπηρεσία, από τις 15-06-2023.
      Τα νέα έντυπα αίτησης αντικαθιστούν την παλιά αίτηση απονομής και την Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία πλέον εμπεριέχεται στην αίτηση.
      Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από τον υποψήφιο συνταξιούχο και συνοδεύει το e-ΔΑΥΚ που συμπληρώνεται από την υπηρεσία εξόδου του συνατξιούχου.
      Στην ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-DAYK υποστήριξης της εφαρμογής e-ΔΑΥΚ, στην κατηγορία "Δικαιολογητικά" έχουν αναρτηθεί οι δύο νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης με τις οδηγίες τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
      ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η νέα αίτηση περιέχει πρόσθετα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται από το συνταξιούχο με ιδιαίτερη προσοχή και σε καθε περίπτωση θα πρέπει να κατατίθεται στην υπηρεσία συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με αποκλειστική ευθύνη των υποψήφιων συνταξιούχων. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί σε 5 αντίγραφα με πρωτότυπη υπογραφή και ημερομηνία μεταγενέστερη της λύσης υπαλληλικής σχέσης.
     Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι όπως συμπληρώσουν και καταθέσουν στην υπηρεσία το συντομότερο δυνατό την εν λόγω αίτηση.

Για την αίτηση συνταξιοδότησης, πατήστε ΕΔΩ
Για τις οδηγίες συμπλήρωσης, πατήστε ΕΔΩ
Για την ενημέρωση e-ΕΦΚΑ, πατήστε ΕΔΩ
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατήστε ΕΔΩ

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού
ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Πληροφορίες: Τηλ. 2131617330