Α)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ   Γ΄  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Τηλ. 2131617338-330-322)

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ)
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ)
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΙΑΣ –ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΠΑ
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η ΄ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ
 8. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ  Η ΠΑΘΟΛΟΓΟ
 9. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ
 10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α ΄
 11. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
 13. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ /ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
 14. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ

 Β)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ (νέο 17/8/23), πατήστε ΕΔΩ

   Για την Αίτηση Μισθοδοσίας, πατήστε ΕΔΩ